Obchodné podmienky (cz)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PMN-Výroba nerezového zařízení s.r.o., se sídlem Padovská 585/10, Praha 10, identifikační číslo: 24721042, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 168743 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanskýzákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“), a to včetně kupních smluv uzavíraných prostřednictvím  internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách www.pmn-nerez.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5 Pro kupní smlouvu jsou závazné obchodní podmínky ve znění účinném k okamžiku uzavření kupní smlouvy. Liší-li se znění obchodních podmínek k okamžiku uzavření kupní smlouvy od znění obchodních podmínek účinného k okamžiku odeslání objednávky kupujícím, může kupující do následujícího dne po uzavření smlouvy od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od kupní smlouvy z tohoto důvodu kupující nemá, pokud si již kupované zboží převzal nebo mu již bylo odesláno.

1.6 Není-li uvedeno jinak, rozumí se:

Objednávkou projev vůle kupujícího s uvedením konkrétního poptávaného zboží doručený prodávajícímu kteroukoliv formou předvídanou zákonem nebo těmito obchodními podmínkami.

Potvrzením objednávky sdělení zprávy kupujícímu o akceptaci jeho objednávky, čímž je uzavřena jednotlivá kupní smlouva.

Osobní odběrem vyzvednutí kupovaného zboží kupujícím nebo jim pověřenou osobou v provozní době v provozovně prodávajícího.

Přepravní službou dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce, který je právnickou nebo fyzickou osobou podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky.

Smluvním partnerem prodávajícího subjekt, se kterým má prodávající uzavřen smluvní vztah, na základě kterého nakupuje zboží nebo služby prodávané dále kupujícímu dle těchto obchodních podmínek a příslušné kupní smlouvy.

Prodejním místem provozovna prodávajícího.

1.7 Podrobná pravidla reklamace zboží a uplatnění práv z vadného plnění může prodávající upravit reklamačním řádem, který prodávající zveřejňuje na své webové stránce s těmito obchodními podmínkami. Reklamační řád je spolu s těmito obchodními podmínkami součástí kupní smlouvy.

1.8 Ustanovení části „A“ těchto obchodních podmínek platí výlučně pro kupní smlouvy, jejichž smluvní stranou – kupujícím je spotřebitel (§ 419 občanského zákoníku).

1.9 Ustanovení části „B“ těchto obchodních podmínek platí výlučně pro kupní smlouvy, jejichž smluvní stranou – kupujícím není spotřebitel.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s balením a dodáním zboží.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na ikonu (tlačítko) „Závazně objednat“ nebo “Odeslat objednávku“ nebo ikonu obdobného významu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Tato žádost o dodatečné potvrzení objednávky není akceptací objednávky.

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím webového rozhraní vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Kupní smlouvu lze uzavřít na základě objednávky kupujícího i faktickým dodáním (předáním) objednaného zboží kupujícímu.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti ve všech provozovnách prodávajícího;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, za platbu tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dobírkou ve výši 181 Kč (tj. 150 Kč bez DPH);
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 238446395/0300 (verze IBAN: CZ5203000000000238446395) v měně Kč (CZK) (dále jen „účet prodávajícího“);
 • prostřednictvím leasingu poskytnutého třetí osobou (EUROLEASING CZ s r.o.)

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek týkající se povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (platba předem-proforma faktura) je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo předá při osobním převzetí zboží.

4.9 Pro kupní smlouvu je závazná kupní cena zveřejněná v ceníku prodávajícího nebo na webové stránce spolu s příslušným druhem zboží v den odeslání objednávky prodávajícímu.

4.10 V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu i úrok z prodlení ve výši 0,5% denně z dlužné částky.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.4 Prodávající zajišťuje doručení zboží prostřednictvím smluvního přepravce TOPTRANS EU, a.s., a to v rámci České republiky a ostatních členských zemí Evropské unie. Náklady spojené s expedicí a dodáním se rozlišují podle zvoleného způsobu platebních a dodacích podmínek. Veškeré informace o podmínkách přepravy zboží prostřednictvím přepravce TOPTRANS EU, a.s., včetně ceny přepravy, jsou dostupné na http://www.toptrans.cz.

5.5 Prodávající zajišťuje individuální přepravu nadrozměrného zboží, kdy prodávající doručí zboží prostřednictvím vlastních či smluvních externích dopravních prostředků v dohodnutou dobu, na libovolné udané místo kupujícím s možností vynesení zboží do dohodnutého patra. Podmínky individuální přepravy nadrozměrného zboží stanoví dohoda prodávajícího a kupujícího.

5.6 Osobní odběr zboží znamená vyzvednutí zboží kupujícím v provozní době v provozovně prodávajícího.

5.7 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

6. NABYTÍ VLASTNICTVÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ NA VĚCI

6.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží teprve zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.2 Je-li na základě objednávky kupujícího zboží kupujícímu odesíláno, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.1.53) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

7.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

7.10 V případě, že si Kupující nepřeje být, z různého důvodu, nadále registrován v databázi Prodávajícího, může o odstranění z databáze zažádat elektronicky na e-mailové adrese: info@pmn-nerez.cz, kde musí uvést plné znění registrace (včetně e-mailové adresy a hesla), kterou chce zrušit. Pro následné objednávky však bude nutné provést opět registraci jako nový kupující.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a na telefonní číslo kupujícího formou SMS zpráv a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

10. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná prostřednictvím uživatelského účtu.

12.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem.

12.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování PMN-Výroba nerezového zařízení s.r.o., Novgorodská 7, 100 00 Praha 10, e-mail info@pmn-nerez.cz , telefon +420777006481.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od svého vydání do vydání jejich aktualizace. Aktuální znění Obchodních podmínek je nepřetržitě k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího, na webové adrese www.pmn-nerez.cz

 

 

Obchodní podmínky – část „A“ - SPOTŘEBITEL

A.1 OBECNÉ INFORMACE

 1.      Údaje povinně sdělované spotřebiteli pro případ uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku (internet) jsou v závislosti na své povaze obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webových stránkách prodávajícího v sekci pro výběr a nákup zboží (označení zboží, cena zboží apod.).
 2.      Těmito obchodními podmínkami ani jiným ujednáním smluvních stran nejsou dotčena zákonná práva spotřebitele.
 3.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. 
 5.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6.      V případě uzavření kupní smlouvy distančním způsobem (internet), a nejde-li o případy dále uvedené, má kupující – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů i bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne převzetí zboží a jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pmn-nerez.cz.
 7.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 8.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
 9.      V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

A.2 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

A.3 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 •       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 •       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 •       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 •       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 •       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1.      Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 3.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho libovolné provozovny, případně v sídle prodávajícího. Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 

 

 

___________________________________________________________________

Příloha obchodních podmínek část „A“ - spotřebitel.

 

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát

PMN-Výroba nerezového zařízení s.r.o., Novgorodská 7, 100 00 Praha 10, e-mail: info@pmn-nerez.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*) (vhodné uvést číslo daňového dokladu/faktury):

 

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum 

 

Obchodní podmínky – část „B“ – PODNIKATEL a jiné osoby odlišné od spotřebitele

B.1 Objednávka, uzavření kupní smlouvy

 1.      Podmínkou platnosti elektronické, telefonické, případně osobní objednávky je vyplnění či sdělení veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (zejména jméno a příjmení/obchodní firma, platná a úplná dodací poštovní adresa, telefonický nebo emailový kontakt, IČ, DIČ či jiné doplňující informace) potřebných k úspěšnému vyřízení objednávky.
 2.      Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází při potvrzení závazné objednávky. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.
 3.      Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován emailem, nebo telefonicky na kupujícím uvedené kontaktní údaje. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neprovede platbu úhrady proformafaktury v požadovaném termínu od data objednání.
 4.      Kupující i prodávající má právo do 24 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat písemně návrh na změnu kupní smlouvy nebo její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky.
 5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6.      Místem plnění je sídlo kupujícího, popř. adresa uvedená v objednávce.
 7.      Za dodání zboží nebo jiných produktů se považuje jejich předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, není-li stranami dohodnuto jinak.
 8.      Prodávající zajišťuje doručení zboží prostřednictvím smluvního přepravce TOPTRANS EU, a.s., a to v rámci České republiky a ostatních členských zemí Evropské unie. Náklady spojené s expedicí a dodáním se rozlišují podle zvoleného způsobu platebních a dodacích podmínek. Veškeré informace o podmínkách přepravy zboží prostřednictvím přepravce TOPTRANS EU, a.s., včetně ceny přepravy, jsou dostupné na http://www.toptrans.cz .
 9.      Prodávající zajišťuje individuální přepravu nadrozměrného zboží, kdy prodávající doručí zboží prostřednictvím vlastních či smluvních externích dopravních prostředků v dohodnutou dobu, na libovolné udané místo kupujícím s možností vynesení zboží do dohodnutého patra. Podmínky individuální přepravy nadrozměrného zboží stanoví dohoda prodávajícího a kupujícího.
 10.      Prodávající při objednávce typu platba dopředu proformafakturou dodá zboží kupujícímu maximálně do 14 (čtrnácti) dnů od uhrazení proformafaktury, nejpozději však do 1 měsíce (u produktů, které nejsou momentálně skladem). Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 1 měsíce, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení uhrazené zálohy ve výši 100 %.
 11.      O odeslání zboží bude prodávající kupujícího informovat elektronicky i s uvedením předběžné doby doručení.
 12.      O stavu vyřizování objednávky či odeslání zboží se může kupující informovat telefonicky na tel. čísle +420777006481, nebo na webovém portále www.pmn-nerez.cz po přihlášení pod svým přihlašovacím jménem.
 13.      Zboží je dodáváno ve vhodných obalech určených pro přepravu či jinak obvyklých obalech.
 14.      Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží či jeho část, které není skladem a ani nebylo dodáno příslušným smluvním partnerem prodávajícího po třech opakovaných objednáních. V případě nedodání části objednaného zboží formou dobírky, bude ponížená kupní cena (dobírková částka) o nedodané zboží. V případě "úhrady předem" bude automaticky zadán kredit (přeplatek) pro příští objednávky daného kupujícího. Kupující má možnost požádat o vrácení přeplatku písemnou formou. Přeplatek musí být prodávajícím vrácen nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti na bankovní účet kupujícího. Nedodané zboží již nebude dále evidováno v objednávce a nebude kupujícímu zasláno bez nové objednávky.
 15.      Prodávající prodává kupujícímu zboží za kupní ceny platné ke dni uskutečnění objednávky zboží, pokud není stanoveno jinak. Prodávající může kupujícímu poskytnout individuální slevy z prodejních cen. Kupní cena je vždy uváděna bez odpovídající hodnoty DPH.
 16.      U prodejních cen, může docházet ke změnám. Pro kupujícího je vždy platná cena v okamžiku objednání nebo cena dohodnutá v návrhu, pouze pokud svou objednávku (kupní cenu nebo zálohu) uhradí do 7 dnů od objednání (v případě platby předem), nebo při převzetí zboží na fakturu nebo na dobírku. Po této době nebude možnost uplatnit garanci ceny a kupní cena se stanoví dle aktuální ceny v době odeslání prodávajícím. O ztrátě garance ceny je kupující informován při zaslání potvrzení objednávky po odbavení objednávky.
 17.      Prodávající si tímto vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za zboží v návaznosti na úpravy cen od smluvních partnerů prodávajícího. Ceny za objednané a potvrzené zboží nebo kupní ceny dohodnuté jednotlivou kupní smlouvou zůstávají těmito úpravami nedotčeny.
 18.      V případě nákupu běžně skladovaného zboží osobním nákupem v provozovně prodávajícího s okamžitým odběrem takto nakoupeného zboží, jsou pro kupujícího závazné kupní ceny platné v okamžiku osobního nákupu.
 19.      V případě nákupu zboží prostřednictvím webového rozhraní, telefonické, faxové, e-mailové objednávky, jsou pro kupujícího závazné kupní ceny platné ke dni učinění objednávky, není-li zvlášť dohodnuto jinak.
 20.      Za dodávku (prodej) zboží dle požadavku kupujícího zaplatí kupující prodávajícímu kupní cenu, kterou je možno uhradit:

B.2 Dodací podmínky

B.3 Kupní cena, daňové doklady, platební podmínky

 •   v hotovosti ve všech provozovnách prodávajícího;
 •   v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, za platbu tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dobírkou ve výši 181 Kč (tj. 150 Kč bez DPH);
 •   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 238446395/0300 (verze IBAN: CZ5203000000000238446395) v měně Kč (CZK) (dále jen „účet prodávajícího“);
 •   prostřednictvím leasingu poskytnutého třetí osobou (EUROLEASING CZ s r.o.)
 1.      Při platbě zálohově dopředu je kupujícímu zaslána proformafaktura se lhůtou splatnosti nejpozději do 7 dnů od objednání. V případě že prodávající neobdrží úhradu do 1 měsíce od objednání je objednávka stornována a kupující je povinen uhradit náklady spojené s vyřizováním a přípravou objednávky (objednání zboží, telefonáty, balné, vrácení objednaného zboží smluvnímu partnerovi prodávajícího, poštovné atd.).
 2.      Podkladem pro platby za odebrané produkty je daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum zdanitelného plnění daňového dokladu je totožné s datem expedice dodávaného zboží, čímž může být i datum předání zboží prvnímu přepravci. Splatnost kupní ceny dle daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne jeho vystavení, pokud to kupní smlouva neupravuje jinak.
 3.      Kupující je u prodávajícího oprávněn k odběru zboží na fakturu (tj. bez placení při převzetí zboží nebo předem) do výše rozdílu mezi stanoveným limitem a výší všech svých nesplněných finančních závazků vůči prodávajícímu. Limit lze čerpat dále jen v tom případě, kdy kupující není v prodlení se splatností jakékoliv kupní ceny za odebrané zboží, vystavené v rámci takto stanoveného limitu.
 4.   Pokud nebude kupující své finanční závazky vůči prodávajícímu plnit v dohodnuté době splatnosti, vyhrazuje si prodávající právo dodávat kupujícímu další zboží pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude kupujícímu vždy oznámena a to ihned, pokud nastane v placení jeho závazků prodleva delší jak 5 kalendářních dnů. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné doložení vyrovnání všech finančních závazků kupujícího.
 5.   Pokud bude kupující vykazovat objektivně zhoršenou finanční situaci, vyhrazuje si prodávající právo dodávat další zboží kupujícímu pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude kupujícímu vždy oznámena písemně, a to ihned po zjištění prodávajícím. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné zlepšení finanční situace kupujícího. Výhrada podle předchozích odstavců 9. a 10. se vztahuje na všechny fakturační dodávky kupujícímu, tedy i na dodávky zboží dle již uzavřených kupních smluv.
 6.   Kupující je povinen při platbě bankovním převodem řádně uvést prodávajícímu všechny platební údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována.
 7.   Prodávající si vyhrazuje právo zásilku doplnit o reklamní materiály a propagaci sponzorů a kupující objednáním souhlasí, že spolu se zbožím může obdržet i reklamní materiály.
 8.      V případě, že na základě dohody smluvních stran je povinností prodávajícího odeslat zboží do místa určeného kupujícím, je dodání zboží uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě. Tímto předáním zboží prvnímu přepravci přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.
 9.      V případě, že na základě dohody smluvních stran je povinností prodávajícího dodat zboží do místa určeného kupujícím prostřednictvím vlastních dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na zboží (věci) na kupujícího v okamžiku jeho převzetí od posádky přepravního prostředku prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu na zboží při vykládce z dopravního prostředku v případě, že vykládku provádí kupující.
 10.      Při předání zboží v provozovně prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího převzetím zboží.
 11.      Převzetí zboží je kupující potvrdit svým podpisem na faktuře nebo jiném dodacím dokladu, jinak není prodávající nebo dopravce povinen zboží kupujícímu vydat.
 12.      Není-li dále stanoveno jinak, má kupující práva z vadného plnění dle ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.
 13.      Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží nakupujícího.
 14.      Při osobním odběru je kupující povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li kupující vadu věci, je povinen zjištěnou vadu v prodejním místě neprodleně oznámit prodávajícímu. Prodávající kupujícímu zjištěnou a oprávněně namítanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží / dílů nebo dodáním náhradního zboží / dílů. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.
 15.      Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen uplatnit nároky z vad množství, druhu, stavu (poškození) zboží do 3 pracovních dnů od převzetí zboží od přepravní služby. V případě, že zboží je poškozené nebo neúplné je kupující povinen dodat prodávajícímu protokol o poškození nebo ztrátě zboží, které společně sepíše kupující a zástupce přepravní služby. Kupující je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně, s popisem vady a protokolem o poškození nebo ztrátě zboží. V případě vady druhu zboží je kupující oprávněn požadovat dodání náhradní věci jen tehdy, jestliže vadné zboží kupující vrátí prodávajícímu v původním balení, a to včetně příslušenství. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího nebo náhradního zboží. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.
 16.      Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady zboží.
 17.      Prodávající se zavazuje zprostředkovat na odebrané a řádně uhrazené zboží záruku jejich výrobce v délce vyznačené na dodacím listě. Prodávající neručí za plnění závazku výrobce v případě živelné pohromy, válek, nepokojů, zásadních politicko-ekonomických změn, vojenských převratů, úředních rozhodnutí bránících plnění uvedených povinností, úpadku, konkurzu, likvidace výrobce.
 18.      Kupující je povinen uplatňovat záruku výrobce zboží u smluvních servisních partnerů tohoto výrobce, pokud jsou uvedení příloze těchto obchodních podmínek nebo v dokumentaci ke zboží.
 19.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZoOOÚ“), a to v databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 ZoOOÚ. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření).
 20.      V případě, že si Kupující nepřeje být nadále registrován v databázi prodávajícího, může o odstranění z databáze zažádat elektronicky na e-mailové adrese: info@pmn-nerez.cz, kde musí uvést plné znění registrace (včetně e-mailové adresy a hesla), kterou chce zrušit. Pro následné objednávky po zrušení registrace je však kupující povinen provést novou registraci jako nový kupující.
 21.      Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízení, ani se jinak nenachází v úpadku nebo hrozícím úpadku, ani na jeho majetek není vedena exekuce nebo není jinak postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.
 22.      Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním jednáním a dále, že osoby za něj v jeho zastoupení při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny.
 23.      Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoliv svoji povinnost, nebo právo vyplývající z kupní smlouvy či její části.
 24.      Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností z kupní smlouvy.
 25.      Všechny smluvní vztahy, které mezi prodávajícím a kupujícím již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí českým právem a těmito obchodními podmínkami.
 26.      Jednotlivé popisy a fotografie zboží jsou informativní a mohou podléhat obsahovým změnám.

B.4 Přechod nebezpečí škody na ZBOŽÍ

B.5 Reklamační podmínky, odpovědnost za vady, záruka

B.6 Ochrana osobních ÚdajŮ A dat

b.7 Závěrečná ustanovení

B.8 Licence

Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se ke zboží a jiným produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se zbožím nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena. Kupující není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do jakýchkoliv autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na zboží, nebo jakékoliv jejich části, či dokumentaci distribuované spolu se zbožím.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od svého vydání do vydání jejich aktualizace. Aktuální znění Obchodních podmínek je nepřetržitě k dispozici na internetových stránkách prodávajícího, na webové adrese www.pmn-nerez.cz

 

V Praze dne 3.3.2017.

Zuzana Kozlová, v. r.

jednatelka